Các loại giá đất do Nhà nước quy định như thế nào?

09/05/2024 | 02:26 65 lượt xem Tài Đăng

Giá đất không chỉ đơn thuần là một con số, mà đó còn là biểu hiện của giá trị của quyền sử dụng đất, được tính trên một đơn vị diện tích cụ thể. Giá trị này không chỉ phản ánh một số liệu trừu tượng mà còn thể hiện sức mạnh kinh tế, xã hội và vị thế của mỗi miếng đất trong cộng đồng. Khái niệm về giá trị quyền sử dụng đất rất quan trọng trong việc đánh giá và quản lý tài nguyên đất đai. Đây không chỉ là giá trị bằng tiền mà còn là sự thể hiện của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội ảnh hưởng đến đất đai. Mỗi miếng đất có giá trị quyền sử dụng đất riêng, phụ thuộc vào vị trí địa lý, tiện ích xung quanh, cơ sở hạ tầng, tiềm năng phát triển và các yếu tố khác. Các loại giá đất do Nhà nước quy định hiện nay như thế nào?

Các loại giá đất do Nhà nước quy định hiện nay như thế nào?

Giá đất không chỉ đơn thuần là một con số, mà nó thực sự là biểu hiện của giá trị và quyền sử dụng đất, phản ánh sự phức tạp và đa chiều của các yếu tố kinh tế, xã hội và pháp lý đối với từng miếng đất cụ thể. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu và quản lý đúng đắn tài nguyên đất đai để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và phát triển bền vững.

Theo quy định của Khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai 2013, quyền quyết định giá đất cụ thể thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh phải đảm bảo sự hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình này, cơ quan này có thể thuê tổ chức có chức năng tư vấn để giúp việc xác định giá đất.

Quá trình xác định giá đất cụ thể phải dựa trên nền tảng của việc điều tra, thu thập thông tin về các khu đất, giá đất thị trường và dữ liệu về giá đất trong hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời, phương pháp định giá đất được áp dụng phải phù hợp và có tính khách quan, minh bạch. Sau khi có kết quả từ việc tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh sẽ đưa ra Hội đồng thẩm định giá đất để xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định cuối cùng.

Các loại giá đất do Nhà nước quy định hiện nay như thế nào?

Hội đồng thẩm định giá đất sẽ được thành lập với sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và các đại diện từ các cơ quan, tổ chức có liên quan, đặc biệt là các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất. Điều này đảm bảo quá trình thẩm định giá diễn ra một cách công bằng và chuyên nghiệp, từ đó tạo ra các quyết định về giá đất có tính khách quan và đáng tin cậy.

Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp nào?

Trong quá trình xác định giá đất, không thể bỏ qua các yếu tố kinh tế như cung và cầu trên thị trường địa ốc, tình trạng phát triển kinh tế của khu vực, tiện ích xung quanh và dự báo về tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Đồng thời, các yếu tố xã hội như dân số, mật độ dân cư, cơ sở hạ tầng, tiêu chuẩn sống và các yếu tố văn hóa cũng ảnh hưởng đến giá trị của đất đai.

Theo Khoản 2 Điều 114 của Luật Đất đai 2013, bảng giá đất được áp dụng trong nhiều trường hợp quan trọng, nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong các giao dịch liên quan đến đất đai.

Đầu tiên, bảng giá đất được sử dụng để tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình hoặc cá nhân, đặc biệt là đối với phần diện tích nằm trong hạn mức được cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất ở.

Thứ hai, bảng giá đất cũng được áp dụng trong việc tính thuế sử dụng đất, một loại thuế quan trọng trong hệ thống thuế của Nhà nước, nhằm đảm bảo nguồn thu ngân sách phát triển đất đai và quản lý sử dụng đất một cách hiệu quả.

Thứ ba, khi thực hiện các hoạt động quản lý và sử dụng đất đai, bảng giá đất cũng là căn cứ để tính phí và lệ phí liên quan. Điều này bao gồm cả việc đánh giá các khoản phí về quản lý, sử dụng đất đai như phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí đăng ký quyền sử dụng đất, và các loại phí khác.

Thứ tư, khi xảy ra vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảng giá đất cũng là căn cứ để tính tiền xử phạt đối với các cá nhân hoặc tổ chức vi phạm.

Thứ năm, bảng giá đất được sử dụng để tính toán giá trị quyền sử dụng đất khi có nhu cầu trả lại đất cho Nhà nước. Điều này bao gồm các trường hợp đất được giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc đất được thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Tổng quát, bảng giá đất là một công cụ quan trọng trong việc quản lý và sử dụng đất đai, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch liên quan đến đất đai, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Thẩm quyền xây dựng, thông qua bảng giá đất

Việc hiểu và quản lý đúng đắn tài nguyên đất đai là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự công bằng, minh bạch và phát triển bền vững của xã hội. Cần có sự đồng thuận và sự thấu hiểu từ các bên liên quan để xác định giá đất một cách công bằng và chính xác, từ đó đảm bảo lợi ích chung và phát triển toàn diện cho cộng đồng. Thẩm quyền xây dựng, thông qua bảng giá đất được quy định ra sao?

Theo quy định của Khoản 1 Điều 114 trong Luật Đất đai 2013, việc xây dựng và thông qua bảng giá đất là một quy trình quan trọng và cần tuân thủ nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua bảng giá đất trước khi áp dụng. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ mỗi 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm bắt đầu kỳ.

Trong quá trình thực hiện bảng giá đất, nếu Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất trên thị trường có sự biến động, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ tiến hành điều chỉnh bảng giá đất để phản ánh đúng tình hình thực tế và đảm bảo tính công bằng.

Trước khi đưa bảng giá đất ra xem xét và thông qua, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải gửi dự thảo bảng giá đất đến cơ quan có chức năng xây dựng khung giá đất để tiến hành xem xét. Trong trường hợp có sự chênh lệch lớn về giá đất giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quyết định.

Quy trình này đảm bảo rằng việc xác định giá đất được thực hiện một cách chặt chẽ và minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của thị trường đất đai. Đồng thời, sự điều chỉnh khi cần thiết giúp đảm bảo tính linh hoạt và phản ứng kịp thời đối với các biến động của thị trường.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ:

Trên đây là bài viết của chúng tôi về vấn đề Các loại giá đất do Nhà nước quy định hiện nay như thế nào?. Hãy theo dõi Luật đất đai để biết thêm nhiều kiến thức pháp lý về đất đai khi làm sổ đỏ nhà chung cư nhé!

Câu hỏi thường gặp

Nguyên tắc thực hiện việc định giá đất như thế nào?

Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
a) Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá;
b) Theo thời hạn sử dụng đất;
c) Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất;
d) Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.

Quy định về phương pháp định giá đất như thế nào?

1. Phương pháp so sánh trực tiếp là phương pháp định giá đất thông qua việc phân tích mức giá của các thửa đất trống tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng, diện tích, hình thể, tính pháp lý về quyền sử dụng đất (sau đây gọi là thửa đất so sánh) đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất để so sánh, xác định giá của thửa đất cần định giá.
2. Phương pháp chiết trừ là phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tài sản gắn liền với đất bằng cách loại trừ phần giá trị tài sản gắn liền với đất ra khỏi tổng giá trị bất động sản (bao gồm giá trị đất và giá trị tài sản gắn liền với đất).
3. Phương pháp thu nhập là phương pháp định giá đất tính bằng thương số giữa mức thu nhập ròng thu được bình quân một năm trên một đơn vị diện tích đất so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm tính đến thời điểm định giá đất của loại tiền gửi VNĐ kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trên địa bàn cấp tỉnh.
4. Phương pháp thặng dư là phương pháp định giá đất đối với thửa đất có tiềm năng phát triển theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng cao nhất và tốt nhất bằng cách loại trừ tổng chi phí ước tính ra khỏi tổng doanh thu phát triển giả định của bất động sản.
5. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành.”

5/5 - (1 vote)