Mô tả quy trình thực hiện thống kê đất đai

08/09/2023 | 09:58 34 lượt xem Anh Vân

Thống kê đất đai được sử dụng để đánh giá thực trạng sử dụng đất ở các xã, huyện, tỉnh, vùng kinh tế – xã hội và các đơn vị hành chính trên cả nước, làm cơ sở đánh giá công tác quản lý sử dụng đất ở các cấp và đánh giá việc sử dụng đất trong giai đoạn hiện nay. So với chu kỳ 5 năm, 10 năm trước, biến động đất đai, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp tăng cường quản lý quyền sử dụng đất quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Chiến lược phát triển và cơ sở tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về sử dụng đất quốc gia hệ thống chỉ tiêu thống kê. Hãy theo dõi bài viết mô tả quy trình thực hiện thống kê đất đai dưới đây của Luật đất đai để hiểu rõ hơn nhé.

Mô tả quy trình thực hiện thống kê đất đai

Thống kê đất đai hay còn gọi là kiểm kê đất đai hay lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đây là một trong những nội dung quan trọng bởi đây là biện pháp để biết được tình hình sử dụng đất trên thực tế một cách chính xác và cung cấp các thông tin cần thiết cho việc lập quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về thời điểm và thời gian thực hiện kiểm kê đất đai như sau:

– Thời điểm thống kê đất đai định kỳ hàng năm được tính đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai).

– Thời gian thực hiện và thời điểm nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai định kỳ hàng năm được quy định như sau:

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) triển khai thực hiện từ ngày 15 tháng 11 hàng năm (trong thời gian thực hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31 tháng 12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trước ngày 16 tháng 01 năm sau;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trước ngày 01 tháng 02 năm sau;

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16 tháng 02 năm sau;

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 3 năm sau;

+ Thời gian thực hiện quy định tại các điểm b và c khoản này nếu trùng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thì việc nộp báo cáo kết quả được lùi thời gian bằng số ngày được nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định.”

Luật đất đai quy định thời điểm thống kê đất đai định kỳ hàng năm được tính đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai).

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT thì mục đích thống kê, kiểm kê đất đai như sau:

– Đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

– Làm căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

– Làm cơ sở đề xuất điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai.

– Cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp và phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo, các nhu cầu khác của Nhà nước và xã hội.

Theo quy định tại Điều 34 Luật đất đai 2013 sửa đổi bổ sung 2018 quy định thì:

“1. Thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ và kiểm kê đất đai theo chuyên đề.

2. Thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

b) Việc thống kê đất đai được tiến hành mỗi năm một lần, trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai;”

Như vậy, Thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện dựa theo quy định của pháp luật theo định kỳ và theo chuyên đề để có các số liệu và thông tin chính xác cung cấp cho các công tác thực hiện quy hoạch theo quy định

Mô tả quy trình thực hiện thống kê đất đai

 Cơ quan nào tổ chức thực hiện thống kê đất đai

Thống kê đất đai là thước đo mà các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm về vấn đề đất đai có thể hiểu một cách nhanh chóng và thường xuyên việc sử dụng và thay đổi đất đai cũng như số liệu thống kê về trang trại. theo luật Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Luật Đất đai 2013 quy định trách nhiệm thực hiện việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất như sau:

– Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương;

– Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương;

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thống kê, kiểm kê đất quốc phòng, an ninh và gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố kết quả thống kê đất đai hàng năm, kết quả kiểm kê đất đai 05 năm của cả nước.

Như vậy, Ủy ban nhân dân các cấp là cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “ Mô tả quy trình thực hiện thống kê đất đai″. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Luật đất đai với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như Thủ tục cấp lại sổ đỏ đất nông nghiệp. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Thời điểm và thời gian thực hiện thống kê đất đai như thế nào?

Thời điểm và thời gian thực hiện thống kê đất đai:
Tại Điều 5. Thời điểm và thời gian thực hiện thống kê đất đai Thông tư Số: 27/2018/TT-BTNMT quy định thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất quy định:
Thời điểm thống kê đất đai định kỳ hàng năm được tính đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm (trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai).

Hàng năm nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai khi nào?

Thời gian thực hiện và thời điểm nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai định kỳ hàng năm được quy định như sau:
a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) triển khai thực hiện từ ngày 15 tháng 11 hàng năm (trong thời gian thực hiện phải tiếp tục tổng hợp cả các trường hợp biến động đất đai đến ngày 31 tháng 12); hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trước ngày 16 tháng 01 năm sau;
b) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) trước ngày 01 tháng 02 năm sau;
c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16 tháng 02 năm sau;
d) Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 3 năm sau;
đ) Thời gian thực hiện quy định tại các điểm b và c khoản này nếu trùng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thì việc nộp báo cáo kết quả được lùi thời gian bằng số ngày được nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định.

5/5 - (1 vote)